Nyheder
Høringssvar til Kommuneplan 2021-2032

Høringssvar til Kommuneplan 2021-2032

Høringssvar til Kommuneplan 21-32 Fra LandsbyForum:

Landsbyforum takker for muligheden for at kommentere forslaget til Kpl 21-32. Det er klart, at en plan på godt 1500 sider ikke kan kommenteres i enkeltheder, og derfor forholder vores høringssvar sig til nogle overordnede synspunkter. Specielt de meget omfattende kortbilag vil vi ikke kommentere meget på, da vi forventer, at de enkelte landsbyer i deres høringssvar kommer nærmere ind på dem.

Det er en spændende og fornyende måde, Skanderborg Kommune har grebet kommuneplanarbejdet an på med de 14 fortællinger. Vi glæder os over, at der på denne måde er understreget, at kommunen består af en række enkeltdele, med hver deres særpræg, men også at det er summen af disse enkeltdele der udgør helheden: Skanderborg kommune. Det er samtidig med til at understrege, at tilstanden både i enkeltdelene og i kommunen som helhed ikke er statiske, men dynamiske.

Vi hilser derfor med tilfredshed, at landområderne og lokalcenter- og landsbyerne har fået den betydelige og markante plads – om ikke i sidetal så i indhold – som kan forventes af den 1/3 af befolkningen, som bor der.

Kommunens placering i ”Den østjyske millionby”, er en af de attraktive ting, som også landsbyerne nyder godt af.
Men vi kan med rette stille spørgsmålstegn ved, om den vækstfilosofi, der har drevet det sidste årti’s udvikling, har været tilstrækkeligt styret med hensyn til vækstens afledte udgifter og den fysiske fordeling af væksten i kommunen.
Langt, langt størstedelen af væksten har fundet sted i de større byer med et deraf følgende investeringsbehov.

Hvis man for alvor ønsker at følge et bæredygtighedsprincip, som vægtes højt politisk, må det medføre, at man i langt højere grad end hidtil vægter nye arealudlæg og mulighed for varierede boligformer, herunder almennyttige boliger og Seniorboliger, som gør det muligt at udnytte og fremtidssikre de lokale resourcer i form af skoler, institutioner mm. Ikke mindst den nyligt overståede skolestrukturdebat har vist, hvor væsentligt det er, at bevare og fremtidssikre disse og andre livsvigtige funktioner som dagligvareforsyning og foreningsliv i de landsbyer, der ønsker det.

Vi er derfor bekymrede over, at der i KP21 ikke er udlagt nye arealer til boligformål bortset fra et mindre område ved Javngyde.

Den omhyggelige administrative proces med at lave kommuneplantillæg og efterfølgende lokalplan/byggetilladelse gør det nødvendigt at være på forkant med mulighederne på landet og i lokalcenter- og landsbyer, når mulighederne opstår.

Ideen om en rækkefølgeplan – specielt for de nye store områder, som f.eks. Anebjerg- er rigtig, men den må ikke stå i vejen for en mindre boligudbygning i landsbyer, som kan styrke bæredygtighedsprincippet.

Vi hilser meget velkommen, at der er kommet et helt afsnit ind om landsbyer, og vi kan helt tilslutte os de principielle synspunkter, der kommer til udtryk i afsnit 1.17 i Redegørelser. Men vi må samtidig advare imod at være alt for principfaste på alle punkter, da dette kan give en helt uholdbar begrænsning af mulighederne på landet.
Vi ser meget frem til dialogen om ”Strategisk planlægning for Landsbyer”, og vi forventer ikke, at forslaget til Kpl 21 lægger rammerne for den dialog.

Udviklingen i indbyggertal i landsbyerne fra 2011 til 21 viser med al ønskelig tydelighed, at den generelle vækst i kommunen ikke er slået igennem i landsbyerne – med nogle enkelte undtagelser.
Der er helt klart et potentiale for fastholdelse og vækst i indbyggertal i landsbyerne, som ikke må bremses af for stram planlægning.

I bæredygtighedsstrategien indgår også spørgsmålet om mobilitet. Det helt overordnede trafiknet – tog, veje, E45’s udvidelse mm – er helt klart et plus, når det handler om at komme til og fra kommunen. Men til mobilitet hører også muligheden for at komme rundt indenfor kommunen. Der må vi desværre konstatere, at de sidste års indskrænkninger i den kollektive trafik har svækket mulighederne for at ”sikre en god og velfungerende mobilitet i kommunen ved at fokusere på transportsystemet som en helhed, med brugernes behov som det centrale”. Specielt unge og ældre mener langtfra, at denne vision er opfyldt.
Den planlagte udbygning af stianlæg i kommunen er positivt, men langt fra tilstrækkelig, og den mangler f.eks. i høj grad fokus på sikre skoleveje.

Afslutningsvis: ”Mennesker møder mennesker” er en smuk vision, som vi helt kan tilslutte os – og det er også den vision, vi arbejder med i landsbyerne, og som vi stærkt håber, at Kpl21 og ”Strategisk planlægning for Landsbyer” kan udvikle sig til at blive gode redskaber til at nå.

I dette høringssvar har vi forholdt til nogle af de overordnede temaer, idet vi forventer, at en række landsbyer selv vil komme med høringssvar, der mere specifikt refererer til deres landsby.

Tilbage til forsiden