Nyheder
LandsbyForums vedtægter

LandsbyForums vedtægter

Vedtægter for LandsbyForum 

Indhold: 

§ 1. Navn og hjemsted 

§ 2. Formål 

§ 3. Medlemmer 

§ 4. Generalforsamling 

§ 5. Repræsentantskabet 

§ 6. Repræsentantskabets arbejde 

§ 7. Økonomi 

§ 8. Vedtægtsændringer 

§ 9. LandsbyForums nedlæggelse 

§ 10. Overgangsbestemmelser 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er LandsbyForum Skanderborg med hjemsted i Skanderborg Kommune.  LandsbyForums adresse er registreret hos foreningens formand. 

§ 2 Formål 

Stk. 1: LandsbyForum er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening, der arbejder for at være  bindeled mellem lokalsamfundene i Skanderborg Kommune og sparringspartner med politiske og  administrative institutioner, som har indflydelse på landdistriktsområdet i Skanderborg Kommune. 

Stk. 2: LandsbyForum arbejder for;  

a. at fremme dialog og samarbejdet mellem landsbyernes lokalråd, landsbylaug,  borgerforeninger, klynger m.v. i Skanderborg Kommune. Disse lokale landsbyforeninger  betegnes i Skanderborg Kommune forskelligt, men har funktion som værende  repræsentanter for landsbyen(er) og arbejder for at fremme de lokale interesser,  kommunikation og initiativer til gavn for områdets beboere.  

b. at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af  lokalområderne i kommunen, gerne i samarbejde med kommunen, turist- og erhvervs partnere, interesseorganisationer, regionsråd og andre relevante personer eller  organisationer.  

c. at samarbejde og gå i dialog med Skanderborg Byråd og de udvalg, som har indflydelse på  landdistriktspolitik og forvaltning af landdistrikterne i Skanderborg Kommune. 

§ 3 Medlemmer 

Stk. 1: Hver enkelt landsby, inklusive opland, i Skanderborg Kommune med et byskilt og et  demokratisk valgt laug, råd, borgerforening eller lignende forening, der varetager landsbyens  anliggender, kan ved henvendelse til LandsbyForum og indbetaling af kontingent blive medlem af  LandsbyForum.

Hvis en landsby, som har et byskilt, er medlem af en landsby klynge eller lignende, er det denne  organisation, der kan blive medlem af LandsbyForum, og som betaler kontingentet for alle  landsbyerne i klyngen, uanset om landsbyen har en egen demokratisk valgt borgerforening eller lignende

Hvert medlem meddeler LandsbyForum navn, telefonnummer og mailadresse på den lokale  kontaktperson. 

Stk. 2: Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Såfremt et lokalråd, landsbyklynge  eller lignende ifølge sine vedtægter er bindeled mellem området og LandsbyForum er det dette  lokalråd, landsbyklynge eller lignende, der kan blive medlem af LandsbyForum med et antal  stemmer svarende til antallet af landsbyer, jvf § 3, stk 1. Der kan altid ved skriftlig fuldmagt  overdrages stemmeret mellem medlemmerne. Hvert medlem udpeger 1 person, der repræsenterer  medlemmet på LandsbyForums generalforsamling og er stemmeberettiget.  

Stk. 3: LandsbyForums arrangementer skal som udgangspunkt være åbne for alle og forudsætter ikke medlemskab. 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1: Generalforsamlingen er LandsbyForums øverste myndighed i alle anliggender.  Generalforsamlingen betegnes Landsby Årsmødet og afholdes én gang årligt inden 1. juli.  Landsby Årsmødet afholdes om muligt i forbindelse med et af LandsbyForums arrangementer. 

Stk. 2: Stemmeberettigede på Landsby Årsmødet er alle medlemme jf. § 3, stk.2. . 

Stk. 3: Der indkaldes elektronisk til Landsby Årsmødet. lndkaldelse skal ske med mindst 4 ugers  varsel, og dagsordenen skal som minimum indeholde: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Repræsentantskabets formands beretning 

3. Godkendelse af regnskab og budget og fastlæggelse af kontingent 

     4. Repræsentantskabet fremlægger udkast til arbejdsplan for det kommende år til godkendelse 

5. lndkomne forslag modtaget digitalt senest 14 kalenderdage før Landsby Årsmødets  afholdelse. Eventuelle forslag videresendes til generalforsamlingens deltagere. 

6. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet 

7. Valg af revisor 

8. Valg af revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Stk. 4: Landsby Årsmødets afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte  stemmeberettigede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  

Stk. 5: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, når mindst 4  medlemmer af Repræsentantskabet eller 12 medlemmer skriftligt anmoder Formanden om det  

Stk. 6: Alle medlemmer kan opstille et antal personer til valg til Repræsentantskabet svarende til  deres antal stemmer. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater til en plads, trækkes der lod.  

Stk. 7: Der vælges på Landsby Årsmødet blandt kandidaterne 9 medlemmer til  Repræsentantskabet for en periode af 1 år. Der vælges 1 revisor for en periode af 2 år. Der vælges  1 revisorsuppleant for en periode af 1 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt der ikke vælges 9 medlemmer kan Repræsentantskabet selv supplere sig med de manglende medlemmer.

§ 5 Repræsentantskabet 

Stk. 1: LandsbyForums anliggender varetages af bestyrelsen, der benævnes  Repræsentantskabet.  

Stk. 2: Medlemmer til Repræsentantskabet vælges på Landsby Årsmødet, jvf § 4. stk 6 og 7. 

Stk. 3: Repræsentantskabet består af 9 medlemmer, der senest 2 uger efter generalforsamlingen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Stk. 4: Repræsentskabet refererer til de lokale kontaktpersoner om arbejdet i  Repræsentantskabet. 

Stk. 5: Der ydes ikke diæter og honorarer i forbindelse med Repræsentantskabs arbejdet. 

§ 6 Repræsentantskabets arbejde  

Stk. 1: Formanden for Repræsentantskabet tegner LandsbyForum udadtil og er primær  kontaktperson til eksterne samarbejdspartnere. Uddelegering af arbejdsopgaver og nedsættelse af  udvalg kan finde sted. I økonomiske forhold tegnes LandsbyForum udadtil ved underskrift af  formanden og kassereren. 

Stk. 2: Hvis et medlem af Repræsentantskabet udtræder af Repræsentantskabet i en valgperiode kan der udpeges et nyt repræsentantskabsmedlem fra det medlem af LandsbyForum der havde  opstillet det udtrædende repræsentantskabsmedlem.  

Stk. 3: Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden med hensyn til intern- og ekstern  kommunikation, mødehyppighed og opgavestruktur. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt,  når mindst halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er  formandens stemme afgørende. 

Stk. 4: Repræsentantskabet skal tilstræbe løbende at afholde møder med politikerne og de  politiske udvalg om landsbyernes generelle forhold. Repræsentantskabet skal løbende arbejde for  at sikre LandsbyForums indflydelse på beslutninger og tiltage, der generelt har indflydelse på  landsbyerne i Skanderborg Kommune.  

Stk. 5: Dagsorden for Repræsentantskabets interne møder og møder med politikerne udspringer  af input, forslag, ønsker og bekymringer fra LandsbyForums medlemmer. Repræsentantskabets  interne møder er som udgangspunkt åbne for alle, men alene Repræsentantskabet har  stemmeret.  

Stk 6: Repræsentantskabet orienterer løbende de lokale kontaktpersoner om arbejdet i  Repræsentantskabet  

Stk. 7: Lokale sager, der hovedsagelig vedrører ét medlems forhold, varetages fortsat lokalt af det  enkelte medlem. 

Stk. 8 : Repræsentantskabet kan ikke udtale sig på vegne af enkelte medlemmer uden et  forudgående samtykke med medlemmernes lokale Kontaktpersoner. 

Stk. 9: Skanderborgs Kommunes landdistriktskoordinator kan bidrage med sekretærhjælp ved  LandsbyForums møder. 

§ 7 Økonomi 

Stk. 1: Kassereren udarbejder udspecificeret regnskab for hvert kalenderår. 

Stk. 2: Forslag til årligt budget udarbejdes af Repræsentantskabet forud for Landsby Årsmødet.

Stk. 3: Landsby Årsmødet fastsætter kontingentet. 

Stk. 4: Repræsentantskabet søger om tilskud til LandsbyForum hos Skanderborg Kommune,  fonde, samarbejdspartnere og andre steder, hvor det er muligt. 

Stk. 5: LandsbyForums medlemmer og Repræsentantskabet hæfter ikke personligt for  LandsbyForums indgåede forpligtelser, for hvilke alene LandsbyForum hæfter med dens  respektive formue.  

§ 8 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan kun ske efter behandling på et Landsby Årsmøde, og forslaget vedtages  med 2/3 af de afgivne stemmer. 

§ 9 LandsbyForums nedlæggelse 

Stk. 1: Nedlæggelse af LandsbyForum kan kun ske på et ekstraordinært Landsby Årsmøde, når  2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor, jf. § 4, stk.5. 

Stk. 2: Efter beslutning om nedlæggelse gøres regnskabet op, og eventuelle midler doneres til  landdistrikts formål i Skanderborg Kommune efter indstilling fra det ekstraordinære Landsby  Årsmøde, som besluttede nedlæggelsen. 

§ 10 Overgangsbestemmelse 

Valgperioden for de medlemmer af Repræsentantskabet, der vælges i juni 2020, gælder indtil det ordinære Landsby Årsmøde i 2021.

Sådan vil vi samarbejde med kommunen:

 • Alle børn på landet kan cykle sikkert i skole

• Sikre og fremme stier, natur og kulturarv i landskabet – gennem f.eks. partnerskaber, skovrejsning, naturpleje, urørt skov og biodiversitet.

 • Trafiksikkerheden i landsbyerne skal styrkes og vejstøjen søges reduceret.

 • Skolerne er en vigtig del af udviklingspotentialet i landdistrikterne og bevares gennem et forpligtende samarbejde. Landsbyer i

Vedtægter for LandsbyForum 

Indhold: 

§ 1. Navn og hjemsted 

§ 2. Formål 

§ 3. Medlemmer 

§ 4. Generalforsamling 

§ 5. Repræsentantskabet 

§ 6. Repræsentantskabets arbejde 

§ 7. Økonomi 

§ 8. Vedtægtsændringer 

§ 9. LandsbyForums nedlæggelse 

§ 10. Overgangsbestemmelser 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er LandsbyForum Skanderborg med hjemsted i Skanderborg Kommune.  LandsbyForums adresse er registreret hos foreningens formand. 

§ 2 Formål 

Stk. 1: LandsbyForum er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening, der arbejder for at være  bindeled mellem lokalsamfundene i Skanderborg Kommune og sparringspartner med politiske og  administrative institutioner, som har indflydelse på landdistriktsområdet i Skanderborg Kommune. 

Stk. 2: LandsbyForum arbejder for;  

a. at fremme dialog og samarbejdet mellem landsbyernes lokalråd, landsbylaug,  borgerforeninger, klynger m.v. i Skanderborg Kommune. Disse lokale landsbyforeninger  betegnes i Skanderborg Kommune forskelligt, men har funktion som værende  repræsentanter for landsbyen(er) og arbejder for at fremme de lokale interesser,  kommunikation og initiativer til gavn for områdets beboere.  

b. at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af  lokalområderne i kommunen, gerne i samarbejde med kommunen, turist- og erhvervs partnere, interesseorganisationer, regionsråd og andre relevante personer eller  organisationer.  

c. at samarbejde og gå i dialog med Skanderborg Byråd og de udvalg, som har indflydelse på  landdistriktspolitik og forvaltning af landdistrikterne i Skanderborg Kommune. 

§ 3 Medlemmer 

Stk. 1: Hver enkelt landsby, inklusive opland, i Skanderborg Kommune med et byskilt og et  demokratisk valgt laug, råd, borgerforening eller lignende forening, der varetager landsbyens  anliggender, kan ved henvendelse til LandsbyForum og indbetaling af kontingent blive medlem af  LandsbyForum.

Hvis en landsby, som har et byskilt, er medlem af en landsby klynge eller lignende, er det denne  organisation, der kan blive medlem af LandsbyForum, og som betaler kontingentet for alle  landsbyerne i klyngen, uanset om landsbyen har en egen demokratisk valgt borgerforening eller lignende

Hvert medlem meddeler LandsbyForum navn, telefonnummer og mailadresse på den lokale  kontaktperson. 

Stk. 2: Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Såfremt et lokalråd, landsbyklynge  eller lignende ifølge sine vedtægter er bindeled mellem området og LandsbyForum er det dette  lokalråd, landsbyklynge eller lignende, der kan blive medlem af LandsbyForum med et antal  stemmer svarende til antallet af landsbyer, jvf § 3, stk 1. Der kan altid ved skriftlig fuldmagt  overdrages stemmeret mellem medlemmerne. Hvert medlem udpeger 1 person, der repræsenterer  medlemmet på LandsbyForums generalforsamling og er stemmeberettiget.  

Stk. 3: LandsbyForums arrangementer skal som udgangspunkt være åbne for alle og forudsætter ikke medlemskab. 

§ 4 Generalforsamling 

Stk. 1: Generalforsamlingen er LandsbyForums øverste myndighed i alle anliggender.  Generalforsamlingen betegnes Landsby Årsmødet og afholdes én gang årligt inden 1. juli.  Landsby Årsmødet afholdes om muligt i forbindelse med et af LandsbyForums arrangementer. 

Stk. 2: Stemmeberettigede på Landsby Årsmødet er alle medlemme jf. § 3, stk.2. . 

Stk. 3: Der indkaldes elektronisk til Landsby Årsmødet. lndkaldelse skal ske med mindst 4 ugers  varsel, og dagsordenen skal som minimum indeholde: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Repræsentantskabets formands beretning 

3. Godkendelse af regnskab og budget og fastlæggelse af kontingent 

     4. Repræsentantskabet fremlægger udkast til arbejdsplan for det kommende år til godkendelse 

5. lndkomne forslag modtaget digitalt senest 14 kalenderdage før Landsby Årsmødets  afholdelse. Eventuelle forslag videresendes til generalforsamlingens deltagere. 

6. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet 

7. Valg af revisor 

8. Valg af revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Stk. 4: Landsby Årsmødets afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte  stemmeberettigede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  

Stk. 5: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, når mindst 4  medlemmer af Repræsentantskabet eller 12 medlemmer skriftligt anmoder Formanden om det  

Stk. 6: Alle medlemmer kan opstille et antal personer til valg til Repræsentantskabet svarende til  deres antal stemmer. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater til en plads, trækkes der lod.  

Stk. 7: Der vælges på Landsby Årsmødet blandt kandidaterne 9 medlemmer til  Repræsentantskabet for en periode af 1 år. Der vælges 1 revisor for en periode af 2 år. Der vælges  1 revisorsuppleant for en periode af 1 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt der ikke vælges 9 medlemmer kan Repræsentantskabet selv supplere sig med de manglende medlemmer.

§ 5 Repræsentantskabet 

Stk. 1: LandsbyForums anliggender varetages af bestyrelsen, der benævnes  Repræsentantskabet.  

Stk. 2: Medlemmer til Repræsentantskabet vælges på Landsby Årsmødet, jvf § 4. stk 6 og 7. 

Stk. 3: Repræsentantskabet består af 9 medlemmer, der senest 2 uger efter generalforsamlingen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Stk. 4: Repræsentskabet refererer til de lokale kontaktpersoner om arbejdet i  Repræsentantskabet. 

Stk. 5: Der ydes ikke diæter og honorarer i forbindelse med Repræsentantskabs arbejdet. 

§ 6 Repræsentantskabets arbejde  

Stk. 1: Formanden for Repræsentantskabet tegner LandsbyForum udadtil og er primær  kontaktperson til eksterne samarbejdspartnere. Uddelegering af arbejdsopgaver og nedsættelse af  udvalg kan finde sted. I økonomiske forhold tegnes LandsbyForum udadtil ved underskrift af  formanden og kassereren. 

Stk. 2: Hvis et medlem af Repræsentantskabet udtræder af Repræsentantskabet i en valgperiode kan der udpeges et nyt repræsentantskabsmedlem fra det medlem af LandsbyForum der havde  opstillet det udtrædende repræsentantskabsmedlem.  

Stk. 3: Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden med hensyn til intern- og ekstern  kommunikation, mødehyppighed og opgavestruktur. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt,  når mindst halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er  formandens stemme afgørende. 

Stk. 4: Repræsentantskabet skal tilstræbe løbende at afholde møder med politikerne og de  politiske udvalg om landsbyernes generelle forhold. Repræsentantskabet skal løbende arbejde for  at sikre LandsbyForums indflydelse på beslutninger og tiltage, der generelt har indflydelse på  landsbyerne i Skanderborg Kommune.  

Stk. 5: Dagsorden for Repræsentantskabets interne møder og møder med politikerne udspringer  af input, forslag, ønsker og bekymringer fra LandsbyForums medlemmer. Repræsentantskabets  interne møder er som udgangspunkt åbne for alle, men alene Repræsentantskabet har  stemmeret.  

Stk 6: Repræsentantskabet orienterer løbende de lokale kontaktpersoner om arbejdet i  Repræsentantskabet  

Stk. 7: Lokale sager, der hovedsagelig vedrører ét medlems forhold, varetages fortsat lokalt af det  enkelte medlem. 

Stk. 8 : Repræsentantskabet kan ikke udtale sig på vegne af enkelte medlemmer uden et  forudgående samtykke med medlemmernes lokale Kontaktpersoner. 

Stk. 9: Skanderborgs Kommunes landdistriktskoordinator kan bidrage med sekretærhjælp ved  LandsbyForums møder. 

§ 7 Økonomi 

Stk. 1: Kassereren udarbejder udspecificeret regnskab for hvert kalenderår. 

Stk. 2: Forslag til årligt budget udarbejdes af Repræsentantskabet forud for Landsby Årsmødet.

Stk. 3: Landsby Årsmødet fastsætter kontingentet. 

Stk. 4: Repræsentantskabet søger om tilskud til LandsbyForum hos Skanderborg Kommune,  fonde, samarbejdspartnere og andre steder, hvor det er muligt. 

Stk. 5: LandsbyForums medlemmer og Repræsentantskabet hæfter ikke personligt for  LandsbyForums indgåede forpligtelser, for hvilke alene LandsbyForum hæfter med dens  respektive formue.  

§ 8 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan kun ske efter behandling på et Landsby Årsmøde, og forslaget vedtages  med 2/3 af de afgivne stemmer. 

§ 9 LandsbyForums nedlæggelse 

Stk. 1: Nedlæggelse af LandsbyForum kan kun ske på et ekstraordinært Landsby Årsmøde, når  2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor, jf. § 4, stk.5. 

Stk. 2: Efter beslutning om nedlæggelse gøres regnskabet op, og eventuelle midler doneres til  landdistrikts formål i Skanderborg Kommune efter indstilling fra det ekstraordinære Landsby  Årsmøde, som besluttede nedlæggelsen. 

§ 10 Overgangsbestemmelse 

Valgperioden for de medlemmer af Repræsentantskabet, der vælges i juni 2020, gælder indtil det ordinære Landsby Årsmøde i 2021.

Tilbage til forsiden