Nyheder
LandsbyForums politikpapir

LandsbyForums politikpapir

Landsbylivet skal på dagsordenen i Skanderborg Kommune!

En sammenslutning på tværs af Skanderborg Kommunens 42 landsbyer skal sikre, at landdistrikterne bliver opprioriteret og inviteret med som part i faste samråd med politikere og administrationen om alt fra natur, bosætning, infrastruktur og erhverv. Nedenfor beskriver vi, hvem LandsbyForum er, hvordan vores samarbejde med kommunen skal udformes, og hvilke mærkesager vi vil beskæftige os med i vores fremtidige arbejde.

Vi er:

En tredjedel af kommunens borgere. Vi har valgt at bosætte os på landet i og imellem små landsbyer, fordi vi elsker naturen, fællesskabet og nærheden. Vi har vores familieliv, fritidsliv og for en dels vedkommende også vores arbejdsliv her. Vi tror på, at aktive og attraktive landdistrikter er grunden til, at nye familier flytter til, at der investeres og bygges nyt, og at de ældre bliver boende og har et aktivt og godt seniorliv.

 Vi vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af Skanderborg Kommunens landdistrikter. Derfor har vi nedsat et forum kaldet LandsbyForum bestående af medlemmer fra landsbylaug, borgerforeninger og beboerråd i kommunens 42 landsbyer. Vi mødes et antal gange årligt for at drøfte aktuelle, kollektive udfordringer og inspirere hinanden på tværs. Herudover vælger LandsbyForummet et repræsentantskab, der løbende har kontakt med politikerne og de forskellige politiske udvalg for at varetage landsbyernes interesser.

 Det er vigtigt at slå fast, at der her udelukkende er tale om overordnede kollektive interesser, mens alle lokale sager fortsat varetages af den enkelte landsby eller borgerforening. På den måde bliver LandsbyForum en paraplyorganisation for landsbyernes egnes foreninger, der taler ind i de overordnede politiske dagsordener på vegne af alle Skanderborg Kommunes landsbyer.

 LandsbyForum vil arbejde for en fusionering af LandsbyForum og LandsbySamvirket, f.eks. til Samvirkets generalforsamling i februar 2022. Vi vil arbejde for at en fusion kommer til at ske med respekt for LandsbyForums brede tilslutning af landsbyer med demokratiske valgte organisationer, og hvor LandsbyForums unikke græsrodsarbejde fortsættes.

Sådan vil vi samarbejde med kommunen:

 LandsbyForum ønsker at optræde som part i samråd om overordnede emner og sørge for, at alle lovforslag/ planer bliver vurderet i forhold til den fremtidige landdistriktspolitik. Overordnet set vil vi arbejde for, at:

 • Alle børn på landet kan cykle sikkert i skole

• Ældre skal kunne blive boende på landet – og mangfoldigheden skal generelt styrkes. Det kræver investering i almennyttige boliger, leje-og andels- og mindre ejerboliger samt mulighed for nytænkning og alternative boformer.

• Sikre og fremme stier, natur og kulturarv i landskabet – gennem f.eks. partnerskaber, skovrejsning, naturpleje, urørt skov og biodiversitet.

 • Trafiksikkerheden i landsbyerne skal styrkes og vejstøjen søges reduceret.

• Synliggøre og udvikle landdistrikternes potentiale på erhvervs- og turismeområdet, dog således at det stadig er den enkeltes landsbys beslutning, om det skal realiseres.

 • Større synlighed og fleksibilitet i de kommunale planer og administrationer med løbende dialog og samråd med kommunen, med stor transparens i processerne og hele tiden under hensyn til den enkelte landsbys ønsker og behov.

 • Skolerne er en vigtig del af udviklingspotentialet i landdistrikterne og bevares gennem et forpligtende samarbejde. Landsbyer i kommunens yderområder skal også have adgang til ungdomsskoler og -klubber.

 • Der skal afsættes en ramme på budgettet til landsbyudvikling til en helhedsorienteret indsats, f.eks. til cykelstier og “pedel-ordning“ (løbende vedligehold og hjælp med forbedringsprojekter), samtidig med at puljerne til specifikke projekter for den enkelte landsby efter krone-til-krone princippet fortsættes.

 Hvert år vil Repræsentantskabet for LandsbyForum desuden afholde statusmøde med kommunen (politikerne og embedsværket), hvor det seneste års projekter samt nye evalueres.

Konkrete forhold omkring bæredygtighed og klima drøftes i repræsentantskabet/arbejdsgruppe i det kommende år.

Tilbage til forsiden